Структура архіву

 

Керівництво архіву:
Директор ЦДАЗУ
Мага Ірина Миколаївна
м. Київ, вул. Солом’янська, 24, к. 117
Тел.:  +38 (044) 273-30-76
E-Mail: i.maga.tsdazu@arch.gov.ua
Заступник директора
Короленко Богдан Анатолійович
м. Київ, вул. Солом’янська, 24, к. 314
Тел.: +38 (044) 278-33-45
E-mail:b.korolenko.tsdazu@arch.gov.ua
Заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ
Молчанський Олександр Аркадійович
м. Київ, вул. Солом’янська, 24, к. 314
Тел.: +38 (044) 278-33-45
E-mail: o.molchansky.tsdazu@arch.gov.ua
Відділ формування НАФ 
Відділ формування НАФ забезпечує формування НАФ, а саме комплектування профільними документами, що підлягають постійному державному зберіганню, що були в різні історичні періоди вивезені за кордон чи створені за межами України, але відбивають події історії країни в її сучасних кордонах, або є історико-культурним надбанням зарубіжного українства і на законних підставах надійшли до власності України.
Начальник відділу: Гаган Вiталій Валентинович

м. Київ, вул. Солом’янська, 24

Тел.:  +38 (044) 520-05-17
E-Mail: vfnaf_tsdazu@arch.gov.ua
Відділ забезпечення збереженості та обліку документів
Основними завданнями відділу забезпечення збереженості та обліку документів є: приймання документів на постійне державне зберігання, раціональне розміщення їх в архівосховищах та забезпечення умов зберігання; фондування та організація обліку документів; забезпечення та контроль дотримання правил користування документами; перевірка наявності та фізичного стану документів, підготовка та передавання їх для реставрації, дезінфекції, дезінсекції, профілактичного оброблення та оправи; пошук відсутніх документів; організація створення страхового фонду та підготовка документів до мікрофільмування; створення, забезпечення зберігання та використання довідкового апарату та облікових документів; організація роботи по підготовці довідників (путівників, покажчиків, оглядів, каталогів); розробка нормативно-методичних документів з питань забезпечення збереженості документів.
Начальник відділу:  Пенжуляк Любов Іванівна
м. Київ, вул. Солом’янська, 24
Тел.:  +38 (044) 273-30-76
E-Mail:  l.penguliak.tsdazu@arch.gov.ua
Відділ використання інформації документів
Відділ займається вивченням документів, що зберігаються в архіві, інформуванням громадськості про зміст фондів ЦДАЗУ, виявленням документів певної тематики, наданням документів НАФ у користування дослідникам, використанням документів архіву в виставках, публікаціях. Співробітники відділу беруть участь у міжнародних і міжрегіональних наукових конференціях, круглих столах, семінарах з питань архівної справи, дослідження історії української діаспори та інших питань з профілю архіву.
Одним з головних напрямків роботи відділу є пошук «зарубіжної україніки» – документів з історії України та українського народу, що зберігаються за кордоном. Співробітники архіву здійснюють пошукову роботу серед архівних документів Польщі, Болгарії, Великої Британії, Росії та ведуть реєстр зарубіжної україніки для інформування дослідників про найцікавіші документи української історії, що зберігаються у архівах інших держав. Співробітниками відділу підготовлено довідник «Архівна україніка в Білорусі», що незабаром повинен вийти друком. Виявлення зарубіжної україніки дозволить дослідникам вітчизняної історії ввести в науковий обіг маловідомі і недосліджені архівні документи, сприятиме відкриттю невідомих раніше фактів з історії України і української еміграції.
Відділ займається виставковою діяльністю. За документами з фондів ЦДАЗУ проводяться презентації нових надходжень, документальні й документально-книжкові виставки, матеріали яких публікуються он-лайн на веб-порталі Укрдержархіву, виставляються у приміщенні ЦДАЗУ, головному корпусі центральних державних архівів України, Київському міському будинку вчителя. Інформацію про проведені он-лайн виставки можна прочитати у розділі «Документальні виставки он-лайн» на нашому сайті та веб-порталі Державної архівної служби України, про проведені стаціонарні – у розділі «Новини», про заплановані – у розділі «Анонси».
Відділ використання інформації документів проводить оцифровку цінних архівних документів, рідкісних періодичних видань та інших документів, фізичний стан яких не дозволяє постійно використовувати їх у читальному залі, виставках тощо.
Начальник відділу: Вакансія 
м. Київ, вул. Солом’янська, 24
Тел.:  +38 (044) 273-30-63
E-Mail: vvid.tsdazu@arch.gov.ua
Сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку
Основними завданнями сектору є: забезпечення ефективного та економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів; розроблення на основі чинного законодавства схем посадових окладів та систем оплати працівників ЦДАЗУ; організація і ведення бухгалтерського обліку та звітності ЦДАЗУ; розроблення бюджетних запитів по ЦДАЗУ для подання Державної архівної служби України в терміни та порядку, що ним встановлені; здійснення контролю за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій; контроль за виконанням зобов’язань наявністю та рухом майна; використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів; організація бухгалтерського обліку відповідно до діючих нормативних актів; реалізація єдиної державної кадрової політики; проведення економічного аналізу фінансово – господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання витрат.
 Завідувач сектору – головний бухгалтер:  Бондаренко Ганна Василівна
м. Київ, вул. Солом’янська, 24
Тел.:  +38 (044) 278-33-45
E-Mail:  h.bondarenko.tsdazu@arch.gov.ua
Сектор управління персоналом та діловодства
Основні завдання сектору управління персоналом: реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в архіві; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання; документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин; організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
Завідувач сектору: Вакансія

Головний спеціаліст управління сектору персоналом та діловодства – Войцехівська Ірина Володимирівна

м. Київ, вул. Солом’янська, 24
Тел.:  +38 (044) 520-05-17
E-Mail: i.voytsehivska.tsdazu@arch.gov.ua

 

Сінченко Ірина Вікторівна