Колегія

КОЛЕГІЯ
Центрального державного архіву зарубіжної україніки

 

Колегія Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДАЗУ, обговорення найважливіших напрямів діяльності.
У своїй роботі колегія ЦДАЗУ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Укрдержархіву та цим Положенням.

Основні завдання колегії:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності архіву;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції ЦДАЗУ;
забезпечення співпраці з Укрдержархівом під час виконання покладених на них завдань;
реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;
3) обговорює прогнози, проекти програм розвитку архівної справи та діловодства, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків,
5) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦДАЗУ;
7) розглядає результати роботи ЦДАЗУ;
8) аналізує стан роботи ЦДАЗУ з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на ЦДАЗУ.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Центрального державного архіву зарубіжної україніки, затвердженим наказом ЦДАЗУ від 25.06.2013 № 23.

Голова колегії, директор ЦДАЗУ:

Мага Ірина Миколаївна

Секретар колегії, головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАЗУ :

Мажара Олена Григорівна

Положення про колегію Центрального державного архіву зарубіжної україніки
Склад колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки